1. Đồng chí Đỗ Văn Quý - Trưởng phòng

- Là người đứng đầu Phòng GD&ĐT có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành mọi hoạt động của Phòng GD&ĐT; chịu trách nhiệm trước Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác giáo dục và đào tạo của thành phố.

- Phụ trách công tác: Tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ công chức, viên chức; công tác kế hoạch - tài chính; công tác xây dựng cơ bản, kiên cố hóa trường lớp học; công tác thi đua khen thưởng; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo; chủ tài khoản cơ quan.

- Tham gia các Ban chỉ đạo, Hội đồng do Chủ tịch UBND thành phố quyết định.

- Trực tiếp giữ mối liên hệ công tác với Lãnh đạo Sở, các phòng: Tổ chức cán bộ; Kế hoạch - Tài chính, Thanh tra Sở GD&ĐT; Thành ủy, HĐND, UBND, MTTQ thành phố; các ban, ngành, đoàn thể, các phường, xã trong thành phố và các Phòng GD&ĐT của các huyện trong tỉnh.

- Trực tiếp theo dõi sự nghiệp giáo dục và đào tạo các phường Trần Phú, Lê Lợi, Đa Mai; xã Đồng Sơn và Tân Mỹ.

2. Đồng chí Nguyễn Văn Phái - Phó Trưởng phòng

- Giúp Trưởng phòng chỉ đạo các lĩnh vực: Giáo dục Tiểu học; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; giáo dục thể chất, quốc phòng - an ninh, xây dựng trường học an toàn, thân thiện ... ; công nghệ thông tin và công tác cải cách hành chính; Văn phòng cơ quan.

- Trực tiếp phụ trách các trường tiểu học.

- Giữ mối liên hệ công tác với Phòng Giáo dục Tiểu học; Văn phòng Sở; Phòng Chính trị, tư tưởng.

- Tham gia các Ban chỉ đạo, Hội đồng do Chủ tịch UBND thành phố quyết định.
- Trực tiếp theo dõi sự nghiệp giáo dục và đào tạo các phường Dĩnh Kế, Hoàng Văn Thụ, Mỹ Độ, Xương Giang; xã Dĩnh Trì và Song Mai.

3. Đồng chí Nguyễn Thị Linh - Phó Trưởng phòng

- Giúp Trưởng phòng chỉ đạo các lĩnh vực: Giáo dục trung học cơ sở; Giáo dục mầm non; giáo dục thường xuyên - dạy nghề, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên; công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục; công tác nghiên cứu khoa học; công tác đoàn thể trong ngành.

- Trực tiếp phụ trách các trường THCS và các trường Mầm non.

- Giữ mối liên hệ công tác với: Phòng Giáo dục Trung học - Giáo dục dân tộc; Phòng Giáo dục Mầm non; Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.
- Tham gia các Ban chỉ đạo, Hội đồng do Chủ tịch UBND thành phố quyết định.
- Trực tiếp theo dõi sự nghiệp giáo dục và đào tạo các phường Ngô Quyền, Trần Nguyên Hãn, Thọ Xương; xã Tân Tiến và Song Khê.

Ngoài những nhiệm vụ trên, các đồng chí Phó Trưởng phòng thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng phân công.