Wednesday, 19/09/2018 - 06:53|
CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆM CỦA CHÚNG TA! TINH THẦN CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 02-9 MUÔN NĂM! ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM! NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM!
 • Ngô Minh Hưng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0978565434
  • Email:
   nmhung@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0945669448
  • Email:
   ntlinh.bg@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Văn Phái
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0915094388
  • Email:
   nvphai@bacgiang.edu.vn
 • Đỗ Văn Quý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0912298338
  • Email:
   dvquy@bacgiang.edu.vn