Friday, 24/01/2020 - 01:05|
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM! CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆM CỦA CHÚNG TA! CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NÊU CAO TINH THẦN GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG HỌC TẬP, TÌM HIỂU, TUÂN THỦ, CHẤP HÀNH HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT!
 • Đỗ Văn Quý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0912298338
  • Email:
   dvquy@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0945669448
  • Email:
   ntlinh.bg@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Văn Phái
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0915094388
  • Email:
   nvphai@bacgiang.edu.vn