Wednesday, 16/10/2019 - 10:07|
CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆM CỦA CHÚNG TA! ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM! CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NÊU CAO TINH THẦN GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG HỌC TẬP, TÌM HIỂU, TUÂN THỦ, CHẤP HÀNH HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT! NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2019-2020!
 • Ngô Minh Hưng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0978565434
  • Email:
   nmhung@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0945669448
  • Email:
   ntlinh.bg@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Văn Phái
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0915094388
  • Email:
   nvphai@bacgiang.edu.vn
 • Đỗ Văn Quý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0912298338
  • Email:
   dvquy@bacgiang.edu.vn