Wednesday, 19/09/2018 - 07:06|
CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆM CỦA CHÚNG TA! TINH THẦN CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 02-9 MUÔN NĂM! ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM! NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM!
 • Nguyễn Quốc Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CV THCS
  • Điện thoại:
   0972355937
  • Email:
   nqminh.bg@bacgiang.edu.vn
 • Trịnh Xuân Cường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CV TCCB
  • Điện thoại:
   0911008088
  • Email:
   txcuong@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Văn Mạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CV THCS
  • Điện thoại:
   0978183965
  • Email:
   nvmanh.bg@bacgiang.edu.vn
 • Đinh Thị Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CV THCS
  • Điện thoại:
   0962292575
  • Email:
   dthuyen.bg@bacgiang.edu.vn
 • Đoàn Anh Quang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CB CNTT
  • Điện thoại:
   0984104767
  • Email:
   daquang.bg@bacgiang.edu.vn