Monday, 06/04/2020 - 00:44|
CÙNG CHUNG TAY ĐẨY LÙI DỊCH BỆNH COVID-19 CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NÊU CAO TINH THẦN GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG HỌC TẬP, TÌM HIỂU, TUÂN THỦ, CHẤP HÀNH HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT! CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆM CỦA CHÚNG TA! ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM!
 • Nguyễn Quốc Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CV THCS
  • Điện thoại:
   0972355937
  • Email:
   nqminh.bg@bacgiang.edu.vn
 • Trịnh Xuân Cường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CV TCCB
  • Điện thoại:
   0911008088
  • Email:
   txcuong@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Văn Mạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CV THCS
  • Điện thoại:
   0978183965
  • Email:
   nvmanh.bg@bacgiang.edu.vn
 • Đinh Thị Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CV THCS
  • Điện thoại:
   0962292575
  • Email:
   dthuyen.bg@bacgiang.edu.vn
 • Đoàn Anh Quang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CB CNTT
  • Điện thoại:
   0984104767
  • Email:
   daquang.bg@bacgiang.edu.vn