Wednesday, 19/09/2018 - 06:35|
CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆM CỦA CHÚNG TA! TINH THẦN CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 02-9 MUÔN NĂM! ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM! NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM!
 • Nguyễn Thị Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CV Tiểu học
  • Điện thoại:
   0916739219
  • Email:
   ntlan.bg@bacgiang.edu.vn
 • Phạm Văn Chính
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0918918681
  • Email:
   pvchinh.bg@bacgiang.edu.vn