Wednesday, 19/09/2018 - 06:41|
CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆM CỦA CHÚNG TA! TINH THẦN CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 02-9 MUÔN NĂM! ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM! NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM!
 • Nguyễn Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CB Hành chính
  • Điện thoại:
   01638850386
  • Email:
   pgdtpbg@bacgiang.edu.vn
 • Bùi Thị Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   0978328288
  • Email:
   btngan.bg@bacgiang.edu.vn