Sunday, 25/10/2020 - 14:32|
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THƯ XIII CỦA ĐẢNG CÙNG CHUNG TAY ĐẨY LÙI DỊCH BỆNH COVID-19 CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NÊU CAO TINH THẦN GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG HỌC TẬP, TÌM HIỂU, TUÂN THỦ, CHẤP HÀNH HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT! CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆM CỦA CHÚNG TA! ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM!
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
11/07/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018. Đây là cơ sở để đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, khắc phục được tình trạng cục bộ, hình thức trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật góp phần đảm bảo việc tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành; đề cao trách nhiệm tự đánh giá, chấm điểm và xếp loại; phản ánh trung thực, chính xác, khách quan, toàn diện tình hình tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác phổ biên, giáo dục pháp luật; đảm bảo rõ ràng, đầy đủ và thống nhất thông tin thu nhận được từ hoạt động đánh giá, chấm điểm.

Ngày ban hành:
10/03/2018
Ngày hiệu lực:
01/07/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Hoàn thiện bộ máy tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Ngày ban hành:
07/07/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực