Friday, 24/01/2020 - 00:26|
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM! CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆM CỦA CHÚNG TA! CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NÊU CAO TINH THẦN GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG HỌC TẬP, TÌM HIỂU, TUÂN THỦ, CHẤP HÀNH HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT!
Văn bản liên quan

Nghị định này quy định về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt, thẩm quyền lập biên bản đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

Ngày ban hành:
08/06/2012
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII và các chủ trương của Đảng, Nhà nước về định hướng chiến lược phát triển Giáo dục và Đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lĩnh vực giáo dục và đào tạo nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày ban hành:
04/11/2013
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã đạt được kết quả bước đầu, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Tuy nhiên, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn có những hạn chế, chưa trở thành việc làm thường xuyên, chưa thành ý thức tự giác của không ít tổ chức đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị và một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Ngày ban hành:
15/05/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018. Đây là cơ sở để đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, khắc phục được tình trạng cục bộ, hình thức trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật góp phần đảm bảo việc tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành; đề cao trách nhiệm tự đánh giá, chấm điểm và xếp loại; phản ánh trung thực, chính xác, khách quan, toàn diện tình hình tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác phổ biên, giáo dục pháp luật; đảm bảo rõ ràng, đầy đủ và thống nhất thông tin thu nhận được từ hoạt động đánh giá, chấm điểm.

Ngày ban hành:
10/03/2018
Ngày hiệu lực:
01/07/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực